AAVA Kokonaisuus – työnohjaus, coaching ja koulutuspalvelut

AAVA Kokonaisuus ja AAVA Työelämäpalvelut on vuonna 2018 toimintansa aloittanut työelämän, koulutuksen ja coachingin asiantuntijayritys.

Palvelut voivat olla yksilö-, ryhmä- ja työyhteisöohjausta. Ohjauspalveluja saa suomen ja englannin kielillä. Keskiössä ovat työelämäasiantuntijuus ja ohjausosaaminen.

Arvoina

 • Voimavaralähtöisyys – kohtaaminen ja läsnäolo sekä voimavarojen vahvistaminen
 • Kumppanuus – aito vuorovaikutus, dialogisuus
 • Tuloksellisuus – asiakkaan tavoitteet, oppiminen ja kehittyminen, palaute, arviointi
 • Yhteisövastuu – prosessin ohjaaminen, luottamus ja luottamuksellisuus  

Varpu Aaltonen
KM, työnohjaaja ja prosessikonsultti (STOry)

Ota yhteyttä

Voimavarakeskeinen työnohjaaja ja prosessikonsultti

Työotteeni on joustava ja tavoitteisiin tähtäävä. Ohjaustani kannattelee arvojen lisäksi dialoginen lähestymistapa, jonka mukaisesti valmennettava on oman elämänsä asiantuntija. 

Voimavarakeskeisenä työnohjaajana käytän asiakastyössä dialogisia menetelmiä. Voimavarakeskeinen työnohjaus on menetelmä, jonka avulla työnohjaaja ja työntekijä (tai työntekijät) etsivät uusia tai vaihtoehtoisia ajattelu- ja toimintatapoja erilaisiin työelämään liittyviin kysymyksiin, vaikeuksiin, ongelmatilanteisiin tai kehittämiseen.

Työkaluina voimavarakeskeisessä työnohjauksessa ovat dialogisuuden lisäksi ratkaisukeskeisyys, reflektiivisyys ja narratiivisuus. Tavoitteenani on, että ihmiset tulisivat kuulluiksi työnohjauksessa ja yhdessä ajattelemalla ja ajatuksia jakamalla ihmisten toimijuus työelämässä vahvistuisi. Parhaimmillaan voimavarakeskeisyys ja dialogisuus inspiroivat ja energisoivat työnohjaukseen osallistuvien työtä ja elämää.

Vahvuuteni on monipuolinen osaamiseni työelämän eri alueilta. Näkökulmani tämän päivän työ- ja opiskeluelämään kumpuavat erilaisista kohtaamisista ja dialogeista. Räätälöin palveluni asiakkaiden tarpeita vastaaviksi. Osaava ja kokenut verkostoni on tarpeen mukaan käytettävissä, jotta voimme saavuttaa parhaan mahdollisen lopputuloksen.

Lue lisää

Yhteisen ymmärryksen rakentaminen

Voimavarakeskeinen työnohjaus lähtee liikkeelle Sinun ja Teidän tarpeistanne ja tästä hetkestä. Työnohjausprosessi rakennetaan yhdessä. Voimavarakeskeisessä työnohjauksessa tulet kuulluksi. 

"Kuulluksi tuleminen on yhtä tärkeää kuin hengittäminen." Jaakko Seikkula 

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Olen sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.

Yhteydenottolomake
 

On valo syttynyt ikkunaas.
Olet kotona taas.
Olen kaivannut sinua sinne.

Lauri Viita

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

AAVA Kokonaisuus (Y-2938864-3)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Varpu Aaltonen
0400 794 105
varpu.aaltonen@aavakokonaisuus.fi

Henkilörekisterin nimi

AAVA Kokonaisuus asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käyttää niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
 2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
 3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
 4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
 5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
 6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
 7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

AAVA Kokonaisuus
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
varpu.aaltonen@aavakokonaisuus.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna