AAVA Koulutuspalvelut

AAVA Koulutuspalveluihin kuuluu opiskelijaohjaus, uraohjaus sekä yrittäjyysohjaus. Autan tarvittaessa opiskelijaa opintojen etenemiseen liittyvissä kysymyksissä ja annan uraohjausta esimerkiksi silloin, kun tarve kartoittaa erilaisia uravaihtoehtoja on syystä tai toisesta ajankohtainen. Saat kauttani myös ohjausta yrityksen perustamiseen tai jo olemassaolevan yritystoiminnan suunnanmuutoksiin. Ohjauspalveluja saa suomen ja englannin kielillä.

Varpu Aaltonen
KM, työnohjaaja ja prosessikonsultti (STOry)

Ota yhteyttä

Opiskelijaohjaus

Opiskelijaohjaus ja opiskelijapalvelut auttavat opiskelijaa opintoasioissa ja opintotavoitteiden saavuttamisessa.

Tutor eli koulutusvalmentaja tukee opiskelijaa saavuttamaan opintotavoitteitaan ja siirtymään opinnoista työelämään tai jatkokoulutukseen mahdollisimman sujuvasti sekä mahdollistaa kouluttajan ja opettajan keskittymisen ydintehtäväänsä. Palvelu toimii oppilaitoksen tavoitteiden ja toimintatapojen mukaisesti.

Yksilö- tai ryhmätoimintana toteutettava palvelu työnhakijoille ja opiskelijoille voi sisältää seuraavaa:

 • Ratkaisujen löytäminen arjen ongelmiin opintojen etenemisen mahdollistamiseksi
 • Vaihtoehtojen kartoittaminen
 • Nivel- eli siirtymävaiheissa apua ja tukea työhön tai jatko-opintoihin

Opiskelijaohjaus voi tapahtua face-to-face, videopuheluna, puhelinyhteyden kautta tai verkossa keskustellen. Ohjauskielinä suomi tai englanti.

Uraohjaus

Uraohjauksen tavoitteena on saada vastauksia erilaisiin työelämään liittyviin kysymyksiin, jotka voivat koskea esimerkiksi uralla etenemistä, jatkokouluttautumista, vapaa-ajan ja työn yhteensovittamista, työnhakua tai työkykyasioita. Ohjattavat voivat olla työssä, opiskelemassa tai työnhakijoina.

Uraohjaus lisää työntekijän tietoisuutta omista voimavaroistaan, henkilökohtaisista ominaisuuksistaan, uran varrella jo kertyneistä ja vielä kehitettävistä taidoistaan, mahdollisista kasvun rajoitteistaan, itselle tärkeistä tavoitteistaan sekä työarvoistaan.

Uraohjaus voi olla ajankohtainen esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

 • Koet tarvetta ammatilliseen suunnanmuutokseen tai työn vaihtamiseen
 • Halu tukea työntekijöiden tulevaa menestymistä, esimerkiksi irtisanomistilanteissa
 • Työnkuva ja/tai organisaatio muuttuu
 • Syntyy tarve arvioida omia kompetensseja

Uraohjaus voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmäohjauksella sekä videopuhelun välityksellä. Uraohjauksen teema ja kesto räätälöidään tilaajan tavoitteiden mukaisiksi ja sitä voidaan yhdistää myös muihin palveluihin. Ohjauskielinä suomi tai englanti.

Yrittäjyysohjaus

Yrittäjyysohjauspalvelu on yrittäjyyttä pohtiville, yrityksen perustamisvaiheessa oleville ja jo yritystoimintaa täyspäiväisesti tai osa-aikaisesti harjoittaville yrittäjille.

Yrittäjyysohjauksessa ohjaajan tehtävänä on tukea asiakasta niin, että hän itse oppii itsestään. Tarkoitus on tukea asiakkaan omaa pohdintaa yrittäjyydestä ja itsestään yrittäjänä. Tavoitteena on herätellä näkemään vallitseva tilanne ulkopuolisen silmin ja antaa vinkkejä sopivista tiedonlähteistä.

Aloittava yrittäjä

Yrittäjyysohjaus sisältää apua yrittäjyyden suunnittelemisessa ja sparrausta oman idean ympärillä. Käymme läpi konkreettisia välineitä oman yrittäjyyden aloittamiseen ja käsittelemme yritystoiminnan aloittamista kokonaisuutena, johon kuuluvat sekä työ että arki.

Yrittäjyysohjausta toteutetaan kasvotusten yksilöllisillä tai ryhmätapaamisilla sekä videopuheluohjauksena. Ohjauskielinä suomi tai englanti.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Olen sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.

Yhteydenottolomake
 

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

AAVA Kokonaisuus (Y-2938864-3)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Varpu Aaltonen
0400 794 105
varpu.aaltonen@aavakokonaisuus.fi

Henkilörekisterin nimi

AAVA Kokonaisuus asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
 2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
 3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
 4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
 5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
 6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
 7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

AAVA Kokonaisuus
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
varpu.aaltonen@aavakokonaisuus.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna