AAVA Työelämäpalvelut

AAVA Työelämäpalvelut tarjoaa yksilö-, ryhmä- ja työyhteisötyönohjausta. Palvelujani ovat työnohjaus, esimiesohjaus ja fasilitointi. Ohjauspalveluja saa suomen ja englannin kielillä. Keskiössä ovat työelämäasiantuntijuus ja ohjausosaaminen. 

Varpu Aaltonen
KM, työnohjaaja ja prosessikonsultti (STOry)

Ota yhteyttä

Työnohjaus

Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työhön liittyvien kysymysten, ajatusten, kokemusten ja tunteiden tarkastelua ja jäsentämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Lue lisää täältä »

Noudatan työnohjauksessa Suomen työnohjaajat ry:n (STOry)  eettisiä periaatteita. Lue lisää täältä » 

Työnohjauksen keskiössä ovat työn haasteet joko yksilön tai yhteisön näkökulmasta. Systeeminen ja ratkaisukeskeinen viitekehys työnohjauksessa tarkastelee aina työtä, työntekijää ja kutakin tilannetta kokonaisuutena, jossa jo pienillä muutoksilla voidaan saada aikaan merkittäviä muutoksia. Muutokset voivat koskea esimerkiksi työn tekemisen tapoja, yhteistyötä, työssä jaksamista ja koettua työn mielekkyyttä.

Räätälöity työnohjaus on koko työyhteisön etu

Työnohjaus on aina tavoitteellista ja työlähtöistä. Vaikka kaikki työnohjauksen keskustelut ovat luottamuksellisia, keskustellaan myös työnantajan kanssa ohjauksen tavoitteista ja saavutetuista tuloksista.

Työnohjaus räätälöidään aina asiakkaan toiveen ja tilanteen mukaan. Se voidaan toteuttaa joko yksilöohjauksena, ryhmäohjauksena tai työyhteisötyönohjauksena. Työnohjaukset järjestyvät toimitilassani tai muussa erikseen sovittavassa paikassa.

Esimiesohjaus

Esimiehet ja HR ovat isojen kysymysten äärellä, kun he kohtaavat erilaisia työyhteisön ja työkyvyn haasteita. Työntekijöiden tulisi olla työkykyisiä ja usein on tartuttuva jo hiljaisiin signaaleihin. Keinoja ei välttämättä aina nähdä varsinkaan ristiriitatilanteissa.

Esimiesten ja HR:n ohjaamisessa korostuu esimiesten työkalupakin kokoaminen ja dialoginen lähestymistapa. Esimies on oman työnsä asiantuntija ja hän myös kannattelee organisaationsa arvoja. 

Esimiesohjauksella kohti yhteisiä tavoitteita

Esimiesohjauksessa edetään ratkaisuja hakien niin, että esimiehet voivat toimia parhaalla mahdollisella tavalla ohjatessaan työntekijöitä kohti yhteistä tavoitetta.

Esimies varmistaa, että ihmiset tulevat kuulluiksi ja saavat jakaa ajatuksiaan. Ihmisten toimijuus omassa työssään vahvistuu ja he kokevat itsensä osana organisaation kokonaisuutta.

Esimiehen oma toimintatyyli ja siinä kasvaminen on tarpeen mukaan keskiössä.

Esimiesohjauksen palvelut voidaan räätälöidä myös puhelimitse tai videopuhelulla, toteutustapana esimerkiksi henkilökohtainen ohjaus tai työyhteisössä järjestettävä ryhmävalmennus.

Fasilitointi

Fasilitaattori toimii prosessinohjaajana ja on puolueeton auttaessaan ryhmiä tulemaan entistä tehokkaammiksi.

Aina, kun ryhmä kokoontuu käsittelemään jotain asiaa esimerkiksi kokouksessa tai työpajassa, on tilanteessa kaksi eri ulottuvuutta: itse asiasisältö ja prosessi, jonka mukaan sitä käsitellään. Käsiteltävää asiasisältöä voivat olla esimerkiksi ryhmässä syntyvät ideat, ehdotukset ja päätökset.

Prosessi, eli se, miten ihmiset työskentelevät yhdessä, on keskiössä. Fasilitoinnin tavoitteena on helpottaa ryhmän toimintaa, auttaa sen jäseniä yhdistämään tietotaitonsa ja auttaa ryhmää saavuttamaan asetetut tavoitteet. Tämä tapahtuu osallistavilla ryhmätyömenetelmillä, jotka valitaan tavoitteen mukaan. Työskentelyä ohjaa fasilitaattori, joka ei ota kantaa käsiteltäviin asioihin.

Ota yhteyttä

Olen sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.

Yhteydenottolomake
 

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

AAVA Kokonaisuus (Y-2938864-3)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Varpu Aaltonen
0400 794 105
varpu.aaltonen@aavakokonaisuus.fi

Henkilörekisterin nimi

AAVA Kokonaisuus asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käyttää niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

AAVA Kokonaisuus
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
varpu.aaltonen@aavakokonaisuus.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna